Kindkans

BASISONDERSTEUNING

Ondersteuningsprofielen van de scholen
Swv ROOS vo wil zoveel mogelijk leerlingen opvangen in het reguliere onderwijs en het aantal leerlingen dat extra ondersteuning nodig heeft verminderen. Om dit te bereiken wordt de deskundigheid van het personeel op de scholen vergroot, zowel didactisch als pedagogisch. Daarnaast wordt de basisondersteuning op school verder ontwikkeld en geprofessionaliseerd. Welke voorzieningen worden getroffen om leerlingen die extra ondersteuning behoeven te helpen, legt de school vast in het Ondersteuningsprofiel.

Swv ROOS vo heeft voor het beschrijven van het ondersteuningsprofiel een format ontwikkeld dat uitgaat van een aantal basisprincipes. (download)

Binnen de scholen van swv ROOS vo is afgesproken dat scholen zich niet gaan toeleggen op een specifiek ondersteuningsdomein, zoals autisme. Iedere vo-school kent een rijk arsenaal aan ondersteuningsarrangementen passend bij de context van de school.

Basisondersteuning
Binnen de basisondersteuning die de scholen van swv ROOS vo bieden wordt gerekend:

  • De preventieve en licht curatieve activiteiten: hieronder vallen de vroegtijdige signalering van leer- en opgroei en opvoedingsproblemen, een aanbod met dyslexie en dyscalculie en onderwijsprogramma’s en leerlijnen die afgestemd zijn op de leerlingenpopulatie.
  • De onderwijsondersteunings- en begeleidingsstructuur op de school. Elke school heeft een Zorg Advies Team (ZAT).
  • Een planmatige manier van werken, waarbij prestaties en ontwikkelingen van leerlingen systematisch worden gevolgd en geanalyseerd.
  • De leerprestaties en leeropbrengsten vallen binnen het basisarrangement van de Inspectie van het Onderwijs.

Rol van het swv binnen de basisondersteuning van de scholen
De basisondersteuning wordt bekostigd vanuit de eigen middelen van de scholen.
Het samenwerkingsverband heeft met betrekking tot de basisondersteuning een stimulerende, faciliterende en toezichthoudende rol.

PIRAMIDE-01

 

PRO
De taakstelling van de RVC rondom lwoo en pro wordt per 1 januari 2016 overgenomen door het samenwerkingsverband. Het swv Roos vo heeft gekozen om geen gebruik te maken van de mogelijkheden voor ‘opting out’. Dit wil zeggen dat de eerdere criteria zoals die geldig waren bij de RVC door ons zullen worden overgenomen. De scholen binnen het swv voor leerwegondersteuning en praktijkonderwijs kunnen vanaf 1 januari 2016 een aanvraag voor leerwegondersteuning of pro doen bij het swv met onderbouwing van een dossier.

LWOO
Binnen ons samenwerkingsverband zijn drie vmbo scholen met een lwoo licentie, te weten Da Vinci College (vmbo Basis en Kader), Curio prinsentuin oudenbosch (vmbo Basis, Kader en Gemengde Leerweg) en Markland College Oudenbosch (vmbo Basis, Kader, Gemengde en Theoretische Leerweg). Deze drie scholen voeren gericht beleid en hebben een aanbod om leerlingen met leerachterstanden (vallend binnen de huidige lwoo criteria) en eventueel in combinatie met sociaal emotionele problematiek te ondersteunen, zodanig dat zij in staat zijn om een vmbo-diploma te halen.

De drie scholen beschrijven dit aanbod en hun werkwijze in hun schoolondersteuningsprofiel.
Het samenwerkingsverband gaat vanaf 1 januari 2018 werken met een model van populatie bekostiging (opting-out). Het samenwerkingsverband hanteert dus niet meer de landelijke criteria voor toekenning van lwoo, maar kent middelen volgens een verdeelsleutel toe aan de drie vmbo scholen met lwoo licentie. Het streven daarbij is om alle leerlingen die leerwegondersteuning nodig hebben (ook leerlingen die niet/ net niet aan landelijke criteria lwoo voldoen) te ondersteunen als dat nodig voor het kunnen behalen van een vmbo diploma. De effectiviteit van het lwoo aanbod wordt gemeten aan de hand van de opbrengsten van de scholen, de uitval en overige kritische succesfactoren die het samenwerkingsverband hanteert.

Leerlingen met een visuele of auditieve beperking
Na invoering van de Wet Passend Onderwijs zal het onderwijs in cluster 1 en 2 vanwege de schaalgrootte en de specialistische expertise landelijk georganiseerd blijven. Dit betekent dat cluster 1 en 2 wettelijk geen deel uitmaken van het samenwerkingsverband.

In onze regio is Koninklijke Visio de organisatie die de ondersteuning biedt voor blinde en slechtziende kinderen (cluster 1).
Wanneer er sprake of vermoeden is van een visuele beperking, kunnen ouders of de school de leerling aanmelden bij de Koninklijke Visio. Zij onderzoeken of begeleiding op school of onderwijs op een van de Visio-scholen gewenst is.

Leerlingen met epilepsie
Leerlingen met epilepsie en aanverwante neurologische stoornissen kunnen, als er sprake is van specifieke onderwijsbehoeften, rekenen op ondersteuning vanuit het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE). Het LWOE biedt ondersteuning aan op school en op het speciaal onderwijs.