Kindkans

CONTACT MET OUDERS

Wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft, kunt u hiervoor in eerste instantie terecht bij de school van uw kind. Samen met de school kunt u bekijken welke extra ondersteuning nodig is en op welke wijze deze ingezet kan worden. De school kan contact opnemen met het swv of met hun begeleider passend onderwijs van het swv, wanneer ze ondersteuning wensen bij het opzetten van de juiste ondersteuning.

 


Heb je vragen over passend onderwijs en ben je een ouder of leerling? Neem dan contact op het ouder- en jeugdsteunpunt! www.oudersteunpunt-wbw.nl
Is het antwoord op je vraag niet gevonden? Bel, app of mail ons dan, wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Ondersteuningsplanraad
In de ondersteuningsplanraad van swv ROOS vo zijn ouders van de scholen vertegenwoordigd. In de ondersteuningsplanraad van swv ROOS vo zitten ouders die door de MR van de school zijn afgevaardigd. Op deze manier werken wij samen met ouders aan passend onderwijs.

Bemiddeling onderwijs(zorg)consulent
Mocht er in de samenwerking en communicatie met de school iets niet goed gaan rond de extra ondersteuning die uw kind ontvangt of nodig heeft, dan kunt u kosteloos een beroep doen op een onderwijsconsulent.
Een onderwijsconsulent is een onafhankelijk deskundige die handelt vanuit het belang van het kind. Hij brengt partijen bij elkaar en bemiddelt in geval van conflicten of vastgelopen communicatie rond extra ondersteuning, maatwerkoplossingen, de inhoud van een opp etc.
Voor specifieke bemiddeling rond onderwijs en zorgcombinaties is er de onderwijszorgconsulent die ingeschakeld kan worden door ouder en/of school, zie link www.passendonderwijs.nl/ouders-leerlingenwww.onderwijsconsulenten.nl.
Als het conflict met school niet wordt opgelost rondom toelating, schorsing/verwijdering/opp, dan kunt u als ouder de landelijke geschillencommissie passend onderwijs inschakelen, zie link
www.onderwijsgeschillen.nl/themadossier-passend-onderwijs/geschillencommissies-passend-onderwijs/geschillendcommissie-passend-onderwijs

Bezwaarprocedure tlv/ lwoo
Tegen de beslissing van het samenwerkingsverband over de toelaatbaarheid van een leerling tot het vso of praktijkonderwijs of over de toewijzing van leerweg ondersteunend onderwijs (lwoo) kan door ouders en schoolbesturen bezwaar worden ingediend.
Het samenwerkingsverband VO Roosendaal e.o. is aangesloten bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbehaarheidsverklaringen. Deze commissie voldoet aan de voorwaarden waaraan de bezwaarcommissie dient te voldoen.
De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is 6 weken. Er is een model bezwaarschrift voorhanden. Wilt u uitleg over de procedure en het model bezwaarschrift gebruiken, klikt u dan op de onderstaande link van de LBT-procedure.
www.onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-bezwaaradviescommissie-toelaatbaarheidsverklaring-lbt/procedure

Voor volledige informatie over de procedure regeling klachten of bezwaren klikt u op onderstaande button.
swv-ROOS-vo-Klachtenregeling-februari-2023

 

Meer weten?

www.steunpuntpassendonderwijs.nlwww.medezeggenschap-passendonderwijs.nl

 

PRIVACY

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs hebben persoonsgegevens van leerlingen nodig om hun taken goed te kunnen uitoefenen. De wet passend onderwijs (artikel 18a lid 13 Wpo, artikel 17a Wvo) heeft dit geregeld door onder meer te bepalen dat het samenwerkingsverband bevoegd is om zonder toestemming van de betrokken leerling of diens wettelijk vertegenwoordiger persoonsgegevens mag verwerken die nodig zijn voor het vervullen van de wettelijke taak van het samenwerkingsverband. Deze gegevens zal het samenwerkingsverband ontvangen van de school die een leerling aanmeldt in het kader van een verzoek om extra ondersteuning (voor het toekennen van een ondersteuningsarrangement, voor advies inzake extra ondersteuning of voor het beoordelen van de toelaatbaarheid van een leerling tot het (voortgezet) speciaal onderwijs). Dit kan een ingeschreven dan wel een aangemelde leerling zijn. Om deze taken te kunnen uitvoeren, zal het samenwerkingsverband persoonsgegevens verwerken. Hierbij geldt vanaf 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG); dit is de Europese privacyregelgeving die vanaf 25 mei 2018 ook in Nederland van toepassing is en de Wet bescherming persoonsgegevens opvolgt. Het bestaande model privacyreglement is hieronder aangepast aan de privacyregels op basis van de AVG.

Voor medewerkers: Alle zaken rondom privacy graag sturen naar: meldpuntprivacy@swvroosvo.nl.

Voor externen: Het samenwerkingsverband Roos VO heeft een externe Functionaris Gegevensbescherming (FG).
Alle zaken rondom privacy graag sturen naar: Mevrouw Angela Groen, Functionaris voor Gegevensbescherming: a.groen@cedgroep.nl

Downloads:

Voor externen (ouders):
3.10-Informatierichtlijn-omgang-persoonsgegevens-voor-externen-met-totaal-overzicht-rechten-betrokkenen