Kindkans

CONTACT MET OUDERS

Wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft, kunt u hiervoor in eerste instantie terecht bij de school van uw kind. Samen met de school kunt u bekijken welke extra ondersteuning nodig is en op welke wijze deze ingezet kan worden. De school kan contact opnemen met het swv of met hun begeleider passend onderwijs van het swv, wanneer ze ondersteuning wensen bij het opzetten van de juiste ondersteuning.

Ondersteuningsplanraad
In de ondersteuningsplanraad van swv ROOS vo zijn ouders van de scholen vertegenwoordigd. In de ondersteuningsplanraad van swv ROOS vo zitten ouders die door de MR van de school zijn afgevaardigd. Op deze manier werken wij samen met ouders aan passend onderwijs.

Bemiddeling onderwijs(zorg)consulent
Mocht er in de samenwerking en communicatie met de school iets niet goed gaan rond de extra ondersteuning die uw kind ontvangt of nodig heeft, dan kunt u kosteloos een beroep doen op een onderwijsconsulent.
Een onderwijsconsulent is een onafhankelijk deskundige die handelt vanuit het belang van het kind. Hij brengt partijen bij elkaar en bemiddelt in geval van conflicten of vastgelopen communicatie rond extra ondersteuning, maatwerkoplossingen, de inhoud van een opp etc.
Voor specifieke bemiddeling rond onderwijs en zorgcombinaties is er de onderwijszorgconsulent die ingeschakeld kan worden door ouder en/of school, zie link www.passendonderwijs.nl/ouders-leerlingenwww.onderwijsconsulenten.nl.
Als het conflict met school niet wordt opgelost rondom toelating, schorsing/verwijdering/opp, dan kunt u als ouder de landelijke geschillencommissie passend onderwijs inschakelen, zie link
www.onderwijsgeschillen.nl/themadossier-passend-onderwijs/geschillencommissies-passend-onderwijs/geschillendcommissie-passend-onderwijs

Bezwaarprocedure tlv/ lwoo
Tegen de beslissing van het samenwerkingsverband over de toelaatbaarheid van een leerling tot het vso of praktijkonderwijs of over de toewijzing van leerweg ondersteunend onderwijs (lwoo) kan door ouders en schoolbesturen bezwaar worden ingediend.
Het samenwerkingsverband VO Roosendaal e.o. is aangesloten bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbehaarheidsverklaringen. Deze commissie voldoet aan de voorwaarden waaraan de bezwaarcommissie dient te voldoen.
De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is 6 weken. Er is een model bezwaarschrift voorhanden. Wilt u uitleg over de procedure en het model bezwaarschrift gebruiken, klikt u dan op de onderstaande link van de LBT-procedure.
www.onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-bezwaaradviescommissie-toelaatbaarheidsverklaring-lbt/procedure

Voor volledige informatie over de procedure regeling klachten of bezwaren klikt u op onderstaande button.

Regeling klachten of bezwaren

 

Meer weten?

www.steunpuntpassendonderwijs.nlwww.medezeggenschap-passendonderwijs.nl