Kindkans

KERNWAARDEN

In de samenwerking en in het handelen van het SWV, staan de volgende kernwaarden centraal:

nummers kernwaarden vierkant-01Iedere leerling heeft zoveel als mogelijk recht op een juiste en passende leeromgeving, een omgeving die in staat is in te spelen op de onderwijsbehoefte(n) van de leerling en een leeromgeving waar zij optimale resultaten kan behalen.
nummers kernwaarden vierkant-02Het swv is verantwoordelijk voor een dekkende ondersteuningsstructuur. Dekkend wordt opgevat als gevarieerd, rijk en op maat, waardoor elke leerling de ondersteuning kan krijgen die nodig is.

nummers kernwaarden vierkant-03Er is de overtuiging dat passend onderwijs gestalte krijgt in het dagelijkse handelen van de school. In de dagelijkse pedagogisch-didactische context worden de doelstellingen van passend onderwijs gerealiseerd. Hierbij is er aandacht voor differentiëren, opbrengstgericht werken en professionalisering.

nummers kernwaarden vierkant-04Bij de bestuurlijke inrichting van het swv gelden eenvoud en transparantie als leidend beginsel. Uitgaande van eigen kracht en zelf organiserend vermogen wordt een effectieve en efficiënte bestuurlijke organisatie ontwikkeld.

nummers kernwaarden vierkant-05Het gaat op alle niveaus om verbinden en samenwerken. In de opdracht tot vorming van het swv speelt daarom de dialoog een cruciale rol. En de dialoog is iets anders dan discussie, waarbij het er om gaat het eigen standpunt niet te verlaten.

nummers kernwaarden vierkant-06

Kwaliteitsbeleid vormt een integraal onderdeel van passend onderwijs. Op alle niveaus is het gewenst vanuit deze visie te handelen. 

nummers kernwaarden vierkant-07

De uitwerking van passend onderwijs heeft naast een hoogwaardige inhoudelijke component een gezonde bedrijfsvoering nodig, waarover verantwoordelijkheid wordt afgelegd. Dit geschiedt op transparante en efficiënte wijze. Een goed ingerichte administratieve functie is noodzakelijk.

nummers kernwaarden vierkant-08

De ondersteuning van leerlingen op school richt zich op alle leerlingen in de voortgezet onderwijs leeftijd. Dit betekent dat er aandacht is voor talentontwikkeling op het vmbo, havo en vwo, maar ook voor de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

nummers kernwaarden vierkant-09

De leerlingen geïndiceerd binnen de thematiek van cluster 1 en cluster 2, vallen buiten de verantwoordelijkheid van het swv. Deze leerlingen zitten echter wel op de vo-scholen. Vandaar dat er wordt samengewerkt met de instellingen voor cluster 1- en 2-onderwijs. Deze samenwerking komt tot uiting in de afspraken tussen de individuele vo-school en de betreffende instelling.

nummers kernwaarden vierkant-10

Er is sprake van een gedeelde en gezamenlijke verantwoordelijkheid. De scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het te geven onderwijs. Indien het niet (meer) lukt zonder extra ondersteuningsmiddelen, komt de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het swv in beeld.