Kindkans

Kernwaarden

In de samenwerking en in het handelen van het SWV, staan de volgende kernwaarden centraal:

nummers kernwaarden vierkant-01Iedere leerling heeft zoveel als mogelijk recht op een juiste en passende leeromgeving, een omgeving die in staat is in te spelen op de onderwijsbehoefte(n) van de leerling en een leeromgeving waar zij optimale resultaten kan behalen.
nummers kernwaarden vierkant-02Het swv is verantwoordelijk voor een dekkende ondersteuningsstructuur. Onder dekkend wordt verstaan: gevarieerd en passend bij de ondersteuningsbehoeften, zo veel als mogelijk thuisnabij en passend binnen de budgettaire kaders.

nummers kernwaarden vierkant-03Passend onderwijs zou eerst en vooral gestalte moeten krijgen in het dagelijkse handelen van de school, in en rond de klas en de leerling. De doelstellingen van passend onderwijs worden voor een groot deel gerealiseerd in de dagelijkse, pedagogisch-didactische context. Aandachtspunten hierbij zijn differentiëren, opbrengstgericht en handelingsgericht werken en professionalisering.

nummers kernwaarden vierkant-04Eenvoud en transparantie zijn leidend beginsel bij de bestuurlijke inrichting van het swv. Een effectieve en efficiënte bestuurlijke organisatie kan zich ontwikkelen als ze uitgaat van eigen kracht en zelf organiserend vermogen.

nummers kernwaarden vierkant-05Verbinden, kennis delen en samenwerken is de basis van de samenwerking op alle niveaus binnen de organisatie. De dialoog speelt een cruciale rol in de opdracht van het swv, omdat dialoog , in tegenstelling tot discussie, de openheid en intentie schept om van elkaar te leren en standpunten te heroverwegen.

nummers kernwaarden vierkant-06

Kwaliteitsbeleid is een integraal onderdeel van passend onderwijs. Het handelen op alle niveaus zou gebaseerd moeten zijn op deze visie. Het swv wil weten of het zijn werk goed doet en of de werkzaamheden bijdragen aan de doelstellingen, om zich van daaruit verder te kunnen ontwikkelen.

nummers kernwaarden vierkant-07

De uitwerking van passend onderwijs heeft, naast een hoogwaardige inhoudelijke component, een goed ingerichte administratieve functie en een gezonde bedrijfsvoering nodig. Het swv legt hier transparant en efficiënt verantwoording op af. De bedrijfsvoering is gezond, er is een up-to-date risicoanalyse en de reserves passen bij de risicoanalyse. Uitgangspunt is dat middelen van het swv ten goede komen aan de ondersteuning van leerlingen.

nummers kernwaarden vierkant-08

De ondersteuning via middelen van het swv, richt zich op leerlingen in de voortgezet onderwijs-leeftijd die extra ondersteuning nodig hebben op school. Een goede ondersteuningsstructuur en uitvoering van de basis- en breedteondersteuning zorgen voor een handelingsgericht klimaat dat ten goede komt aan alle leerlingen.

nummers kernwaarden vierkant-09

Leerlingen met een cluster 1- en cluster 2-indicatie vallen buiten de verantwoordelijkheid van het swv. Omdat een aantal van deze leerlingen op de vo-scholen zit, wordt samengewerkt met de instellingen voor cluster 1- en cluster 2-onderwijs. Deze samenwerking komt tot uiting in de afspraken tussen de individuele vo-school en de betreffende instelling.

nummers kernwaarden vierkant-10

Er is sprake van een gedeelde en een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De scholen zijn in het kader van zorgplicht zelf verantwoordelijk voor het onderwijs en de basis- en breedteondersteuning. Het swv faciliteert de scholen met deskundigen en middelen. Het swv is primair verantwoordelijk voor een dekkend aanbod aan ondersteuning en het beoordelen van de toelaatbaarheid tot het voortgezet speciaal onderwijs (vso), maar betrekt hierbij de partners in het veld.