Kindkans

HOOGBEGAAFDHEID

Swv ROOS vo steekt vanuit de visie op inclusie en thuisnabij onderwijs in om zoveel mogelijk leerlingen op te vangen op de reguliere scholen.  Voor meer- en hoogbegaafde leerlingen zet het samenwerkingsverband in op een versterking van de basis- en breedteondersteuning en het realiseren van een dekkend aanbod.

Om het bovenstaande te bereiken wordt binnen swv ROOS vo in de periode 1 augustus 2019 – 2025 beleid geïmplementeerd, waarbij het doel is dat op alle havo-vwo scholen (ook vso)  binnen het samenwerkingsverband beleid- en ondersteuningsdeskundigheid aanwezig is voor hoogbegaafde leerlingen. Ieder school investeert in een goede basis voor de ondersteuning van hoogbegaafde leerlingen. Dit betekent o.a. dat het regulier curriculum wordt aangepast op basis van specifieke onderwijsbehoeften van hoogbegaafde kinderen (versnellen, dispenseren, verrijken, verdiepen en mogelijk clusteren) en dat de school materialen heeft om een alternatief aan te bieden aan hoogbegaafde leerlingen als het reguliere curriculum niet genoeg biedt.

Samenhangend met de visie van ROOS vo op inclusie, heeft het samenwerkingsverband voor de diepteondersteuning in samenwerking met de gemeente Halderberge en het Markland College Oudenbosch de Deltavoorziening in het leven geroepen. Doel van deze voorziening is een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van meer- en hoogbegaafde dubbel bijzondere leerlingen die dreigen uit te vallen in de reguliere klassen op de reguliere scholen of reeds uitgevallen zijn. We streven ernaar  hun welbevinden te vergroten en hen een toekomstperspectief te bieden.

Voor de herkenning van deze leerlingen maken we binnen het swv ROOS vo gebruik van de werkdefinitie van het SLO (Nationaal Expertise Centrum voor leerplanontwikkeling). Hierin worden acht kenmerken genoemd die op hoogbegaafdheid van toepassing zijn (https://talentstimuleren.nl).
Om de hoogbegaafde leerling met extra ondersteuningsbehoefte goed in beeld te brengen wordt er binnen het swv ROOS vo gebruik gemaakt van de profielen van Betts en Neihard. Deze profielen geven informatie over gedrag, gedachten, gevoelens en behoeften van de verschillende typen hoogbegaafde leerlingen.
De begeleiding die een hoogbegaafde leerling nodig heeft hangt af van de mate van ondersteuning die een leerling nodig heeft. Door passende arrangementen aan te bieden willen we uitval- en afstroom voorkomen. In december 2018 heeft swv ROOS vo een beleidsdocument vastgesteld en dit document is te vinden op de pagina downloads.

De betrokken scholen (Markland College, Norbertus, Gertrudis,  Jan Tinbergen College en Het Brederocollege) kunnen u hierover verder informeren.