Kindkans

ORGANISATIE

SWV ROOS VO is een stichting. Bij de bestuurlijke inrichting staan eenvoud en transparantie centraal. We gaan uit van de kracht en autonomie van de scholen, welke wordt ondersteund door een effectief werkend en efficiënt ingericht samenwerkingsverband.

organogram web-01

 

Bestuur → Het bestuur bestuurt en heeft van intern toezichtsorgaan. Het bestuur keurt de begroting, het ondersteuningsplan en andere relevante stukken goed, bewaakt de koers en is eindverantwoordelijk.

Directeur → De directeur van het SWV is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, voorbereiding en uitvoering van het ondersteuningsplan (beleidsplan) en de activiteiten van het SWV. Ook geeft de directeur leiding aan het stafbureau.

StafbureauHet stafbureau kent twee eenheden. In de adviescommissie zitten een orthopedagoog en een onderwijskundig medewerker aangevuld met deskundigen, afhankelijk van de casus. Zij zorgen voor de toeleiding van de extra ondersteuning in de vorm van een arrangement.

De andere medewerkers van het stafbureau houden zich bezig met de meer beheersmatige ondersteuning van het samenwerkingsverband.

Ondersteuningsplanraad De ondersteuningsplanraad (OPR), bestaat uit leden van de medezeggenschapsraden van de scholen. De OPR heeft 14 afgevaardigden, 7 personeels- en 7 ouderafgevaardigden. De OPR heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan.

MedezeggenschapsraadDe Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit personeel in dienst van het SWV.

ScholenoverlegIn het scholenoverleg zijn de directies van de scholen vertegenwoordigd. Zij zorgen voor de inhoudelijke ontwikkeling en uitvoering van het SWV. Binnen de eigen school zijn zij verantwoordelijk voor de uitvoering van het Ondersteuningsplan. De directeur zit het scholenoverleg voor.

WerkgroepenVoor het uitwerken van inhoudelijke thema’s kunnen (tijdelijke) werkgroepen worden ingericht. Deze vallen onder de verantwoordelijkheid van de directeur.

Werkoverleg zorgcoördinatorenHierin zitten zorgcoördinatoren van de reguliere scholen en VSO-scholen. Centraal staat de inhoudelijke ontwikkeling en uitvoering van de ondersteuningsstructuur op de scholen.