Kindkans

Organisatie

Swv ROOS vo is een stichting. Bij de bestuurlijke inrichting staan eenvoud en transparantie centraal. We gaan uit van de kracht en autonomie van de scholen, welke wordt ondersteund door een effectief werkend en efficiënt ingericht samenwerkingsverband.

In 2020 is de wijziging van de governance voorbereid en ook daadwerkelijk doorgevoerd. Tot 15 december 2020 werd gewerkt met een bestuur-directie model, waarbij de directeur was gemandateerd met de uitvoerende bestuurlijke taken en de 7 bestuursleden het intern toezicht houdend orgaan vormden. Het intern toezichtkader gaf richting aan deze invulling.

Vanaf 15 december 2020 gelden de nieuwe statuten, waarbij een organieke scheiding is aangebracht tussen bestuur en toezicht. Het raad van toezicht model is ingevoerd. De stichting wordt bestuurd door de directeur-bestuurder. Het toezicht wordt uitgeoefend door de raad van toezicht, met 8 leden. Ieder schoolbestuur is vertegenwoordigd in de raad van toezicht en deze wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter. De voorzitter heeft stemrecht in de raad en bij stakende stemmen is zijn stem doorslaggevend. Met deze wijzigingen is invulling gegeven aan de wens om bestuur en toezicht beter te scheiden en om het toezicht meer onafhankelijk te maken.

organogram web-01

 

Raad van toezicht →In 2020 is de wijziging van de governance voorbereid en ook daadwerkelijk doorgevoerd. Tot 15 december 2020 werd gewerkt met een bestuur-directie model, waarbij de directeur was gemandateerd met de uitvoerende bestuurlijke taken en de 7 bestuursleden het intern toezicht houdend orgaan vormden. Het intern toezichtkader gaf richting aan deze invulling.

Vanaf 15 december 2020 gelden de nieuwe statuten, waarbij een organieke scheiding is aangebracht tussen bestuur en toezicht. Het raad van toezicht model is ingevoerd. De stichting wordt bestuurd door de directeur-bestuurder. Het toezicht wordt uitgeoefend door de raad van toezicht, met 8 leden. Ieder schoolbestuur is vertegenwoordigd in de rvt en deze wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter. De voorzitter heeft stemrecht in de raad en bij stakende stemmen is zijn stem doorslaggevend. Met deze wijzigingen is invulling gegeven aan de wens om bestuur en toezicht beter te scheiden en om het toezicht meer onafhankelijk te maken.

Directeur-bestuurder → De directeur-bestuurder van het swv is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, voorbereiding en uitvoering van het ondersteuningsplan (beleidsplan) en de activiteiten van het swv. Ook geeft de directeur-bestuurder leiding aan het stafbureau.

StafbureauHet stafbureau kent twee eenheden. In de adviescommissie zitten een orthopedagoog en een onderwijskundig medewerker aangevuld met deskundigen, afhankelijk van de casus. Zij zorgen voor de toeleiding van de extra ondersteuning in de vorm van een arrangement.

De andere medewerkers van het stafbureau houden zich bezig met de meer beheersmatige ondersteuning van het samenwerkingsverband.

Ondersteuningsplanraad De ondersteuningsplanraad (opr), bestaat uit leden van de medezeggenschapsraden van de scholen. De opr heeft 14 afgevaardigden, 7 personeels- en 7 ouderafgevaardigden. De opr heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan.

MedezeggenschapsraadDe Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit personeel in dienst van het SWV.

DirecteurenoverlegIn het directeurenoverleg zijn de directies van de scholen vertegenwoordigd. Zij zorgen voor de inhoudelijke ontwikkeling en uitvoering van het swv. Binnen de eigen school zijn zij verantwoordelijk voor de uitvoering van het ondersteuningsplan. Een van de leden van het directeurenoverleg zit het overleg voor een periode van minimaal 1 jaar en maximaal 2 jaar voor.

WerkgroepenVoor het uitwerken van inhoudelijke thema’s kunnen (tijdelijke) werkgroepen worden ingericht. Deze vallen onder de verantwoordelijkheid van de directeur.

Werkoverleg zorgcoördinatorenHierin zitten zorgcoördinatoren van de reguliere scholen en vso-scholen. Centraal staat de inhoudelijke ontwikkeling en uitvoering van de ondersteuningsstructuur op de scholen.