Kindkans

Visie

De samenwerkende scholen en de staf van het samenwerkingsverband vormen, gebaseerd op respect en
vertrouwen, een professionele lerende organisatie die uitgaat van ieders toegevoegde waarde. In deze
omgeving kunnen leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte op (ortho)pedagogisch en/of
(ortho)didactisch gebied, door extra onderwijs en onderwijsondersteuning (en daar waar gewenst in
samenhang met jeugdhulp) voor kortere dan wel langere tijd competenties verwerven en toepassen om:

  • zo verantwoord mogelijk regulier onderwijs te volgen;
  • of speciaal onderwijs wanneer dit nodig is;
  • of een mengvorm van beide typen onderwijs;
  • om door te kunnen stromen naar regulier vervolgonderwijs;
  • en daar uiteindelijk een startkwalificatie te behalen;
  • of via ondersteuning in de arbeidstoeleiding aan het werk te komen;
  • of optimaal toegerust te worden voor een zinvolle dagbesteding;
  • om zich te ontwikkelen tot volwaardig en betekenisvol lid van de samenleving.

De leerlingen verblijven zo veel als mogelijk in het regulier onderwijs. Docenten worden hiervoor zowel didactisch als pedagogisch toegerust, en hanteren hierbij (evenals de mentoren) de principes van handelingsgericht werken. In de voortgezet onderwijs-scholen zijn begeleiders passend onderwijs en ambulant begeleiders aanwezig (vanuit cluster 3, De Kameleon en de Mytylschool). Zij ondersteunen en coachen docenten, en voeren de noodzakelijke begeleiding van leerlingen uit. We zijn ervan overtuigd dat de ondersteuning van leerlingen en docenten zo veel mogelijk binnen (en niet buiten) de school moet plaatsvinden.

Wanneer extra ondersteuning nodig is, wordt dit zo thuisnabij mogelijk aangeboden. Het samenwerkingsverband heeft afspraken met de drie gemeenten (Roosendaal, Halderberge en Moerdijk) over de aansluiting met de jeugdhulp op scholen. Op alle scholen is een vaste jeugdprofessional aanwezig voorpreventieve en licht curatieve interventies. Daarnaast kan de jeugdprofessional, als het nodig is, schakelen met niet vrij toegankelijke hulp en verzorgt hij de afstemming met de ondersteuningsteams in scholen. Deze inzet vanuit de gemeenten draagt bij aan de gezamenlijke doelstelling om zo veel mogelijk leerlingen te laten participeren in het onderwijs.

 

TimoReisigerJLC_6258Breedteondersteuning (extra ondersteuning op school)
Wanneer de leerling naast de basisondersteuning die de vo-school biedt nog extra ondersteuning nodig heeft, spreken we van breedteondersteuning. De school bekijkt samen met ouders en de leerling welke ondersteuning nodig is en hoe deze ingezet kan worden binnen de school. De onderwijsbehoeften van de leerling en de manier waarop de extra ondersteuning wordt vorm gegeven, wordt vastgelegd in een opp (ontwikkelingsperspectiefplan). De extra ondersteuning heeft als doel de leerling binnen de school te helpen.

Diepteondersteuning (speciaal onderwijs)
Als een leerling binnen de reguliere school niet die ondersteuning kan krijgen die nodig is, kan plaatsing op een school voor voortgezet speciaal onderwijs wenselijk zijn. De toelaatbaarheidsverklaring (tlv) die nodig is voor een plaatsing op het vso loopt via het swv.

organogram web-01