Kindkans

BREEDTEONDERSTEUNING – extra ondersteuning op school

Binnen de breedteondersteuning worden 2 soorten van ondersteuning onderscheiden.

Extra ondersteuning

De leerling krijgt op school en/of in de klas extra ondersteuning. Deze extra ondersteuning kan variëren van incidenteel tot structureel, van intensief en langdurend tot kortdurend. De ondersteuning kan gericht zijn op één leerling individueel of op meerdere leerlingen tegelijk. Ondersteuning of kennisoverdracht m.b.t. een specifieke aanpak van de leerling gericht op het docententeam is eveneens een mogelijkheid.

De extra ondersteuning voor de leerling krijgt vorm in een arrangement, een passend aanbod en wordt vastgelegd in een ontwikkelingsperspectief (opp). Sommige leerlingen worden in hun ontwikkeling belemmerd door bijvoorbeeld problemen op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling, leren, gedrag en/of wanneer sprake is van een lichamelijke beperking. Bij deze groep leerlingen wordt extra gekeken naar de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften die leerlingen hebben om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen binnen het regulier voortgezet onderwijs met als doel een diploma te behalen. Leerlingen die op basis van deze behoeften extra ondersteuning nodig hebben en waarbij de basisondersteuning van de school niet toereikend is, krijgen dit vanuit de breedteondersteuning op school.

Hiervoor dient een ontwikkelingsperspectiefplan te worden opgesteld ter documentatie en verantwoording van deze ondersteuning. Dit document dient tevens als leidraad voor evaluatie van de ondersteuning. In het opp staat de leerling met zijn achtergrond, bevorderende en belemmerende factoren centraal en wordt vermeld wat de leerling nodig heeft om de beoogde doelen te behalen. Het opp dient als wegwijzer om tot de juiste ondersteuning te komen.

Alle vo-scholen hebben vanuit het swv financiële middelen gekregen om de breedteondersteuning op hun school vorm te geven. Het is aan de school om te bepalen op welke manier deze financiële middelen worden ingezet. Eenmaal per jaar leggen zij verantwoording af aan het swv over de inzet van deze middelen. Het swv kan door school gevraagd worden om mee te denken over de inzet van de middelen.

Naast de financiële middelen is er op iedere reguliere vo-school binnen het swv, een begeleider passend onderwijs werkzaam die in dienst is van het swv. De begeleider passend onderwijs kan door de scholen ingezet worden voor de ondersteuning van individuele leerlingen, het geven groepsgerichte trainingen aan leerlingen, het begeleiden van docententeams, ondersteunen/adviseren bij het opstellen van een ontwikkelingsperspectief of activiteiten ter verbetering van de zorgstructuur binnen de school.

Ontwikkelingsperspectiefplan:

Format OPP

Handleiding OPP

Bovenschoolse ondersteuning 
Het swv heeft een enkele mogelijkheid om een leerling tijdelijk ter observatie te plaatsen binnen een school voor speciaal voortgezet onderwijs. Wanneer een school denkt dat dit bij een specifieke leerling van meerwaarde kan zijn, legt de school hiervoor contact met het swv. De toekenning van deze plaatsen gebeurt door het swv.

De plusvoorziening

De plusvoorziening is sinds 2011 actief voor het samenwerkingsverband Roos vo en voorziet de overbelaste leerling op aanvraag van de desbetreffende school van een maatwerktraject met betrekking tot zorg, onderwijs en hulpverlening. Meer informatie over de plusvoorziening is te vinden in de folder.

Factsheet-plusvoorziening-14-02