Kindkans

PROCEDURES DIEPTEONDERSTEUNING- Toelaatbaarheidsverklaring

School
Voor leerlingen waarbij plaatsing op een van de vso scholen gewenst is, moet het bevoegd gezag van de school een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) aanvragen bij het swv. De school stelt hiervoor een ontwikkelingsperspectief op.

Ontwikkelingsperspectief
Sommige leerlingen worden in hun ontwikkeling belemmerd door bijvoorbeeld problemen op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling, leren, gedrag en/of wanneer sprake is van een lichamelijke beperking. Bij deze groep leerlingen wordt extra gekeken naar de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften die leerlingen hebben om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen binnen het regulier voortgezet onderwijs met als doel een diploma te behalen. Leerlingen die op basis van deze behoeften extra ondersteuning nodig hebben en waarbij de basisondersteuning van de school niet toereikend is, krijgen dit vanuit de breedteondersteuning op school.

Hiervoor dient een ontwikkelingsperspectiefplan (hierna: opp) te worden opgesteld ter documentatie en verantwoording van deze ondersteuning. Dit document dient tevens als leidraad voor evaluatie van de ondersteuning. In het opp staat de leerling met zijn achtergrond, bevorderende en belemmerende factoren centraal en wordt vermeld wat de leerling nodig heeft om de beoogde doelen te behalen. Het opp dient als wegwijzer om tot de juiste ondersteuning te komen.

Wanneer na het ingezette traject blijkt dat de ingezette ondersteuning onvoldoende leidt tot verbetering, kan het opp gebruikt worden voor het doen van een aanvraag voor diepte-ondersteuning (aanvraag toelaatbaarheidsverklaring).

SWV
Een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring kan door een school gedaan worden via het registratieprogramma Kindkans. Het swv beoordeelt in een adviescommissie of een toelaatbaarheidsverklaring op grond van het aangeboden dossier ook het meest passend is. Tot 31 juli 2018 nam de directeur van het swv het besluit. Vanaf 1 augustus 2018 neemt de voorzitter van de adviescommissie van het swv het besluit. De duur van de tlv is tenminste een jaar. Wanneer blijkt dat een reguliere vorm van onderwijs een mogelijkheid is, na een periode van plaatsing binnen een vso-school, dan zal de vso-school in overleg met de leerling en de ouders een terugplaatsingsplan opstellen.

 

SWV ROOS VO - Figuur Ambities_SWV ROOS VO - Figuur Ambities-1

documenten

210510-Werkwijze-adviescommissie

Format OPP structureel

Handleiding-ontwikkelingsperspectief-april-2017-aangepast