Kindkans

Strategie

Passend onderwijs vraagt een andere manier van denken en werken. De onderwijsbehoefte en de mogelijkheden van de leerling zijn uitgangspunt van het handelen op school.

Bij de uitvoering van de praktijk van passend onderwijs werken we vanuit 7 principes:

nummers kernwaarden_rood-01Het doel van de zorgplicht is voor iedere jongere binnen de regio een passend onderwijsaanbod te realiseren. Het aantal absoluut verzuimers1 is zo laag mogelijk evenals het aantal leerlingen dat niet geplaatst kan worden op de school van de eerste voorkeur, ten gevolge van een te grote ondersteuningsbehoefte

nummers kernwaarden_rood-02Doel is om gezamenlijk, en binnen zes tot tien weken, een passend aanbod te realiseren voor alle leerlingen in de regio. We streven ernaar dat geen enkele leerling, verwijtbaar aan het swv, thuiszit. We investeren blijvend in nieuwe vormen van zorgonderwijsarrangementen en symbiosemogelijkheden om het dekkend aanbod te verrijken, binnen de grenzen van het budget.
nummers kernwaarden_rood-03Doel is om leerlingen, zo veel als mogelijk, deel te laten nemen aan het regulier onderwijs. Om dit mogelijk te maken, zullen we het regulier onderwijs blijven versterken.
nummers kernwaarden_rood-04Doel van het financieel beleid is een duidelijke relatie tot stand te brengen met de beoogde resultaten, vanuit een meerjarenperspectief en met inzicht in de eventuele risico’s.
nummers kernwaarden_rood-05Doel van de basis- en breedteondersteuning is ondersteuning op maat bieden binnen de reguliere
scholen, om te voorkomen dat de ontwikkeling van de leerling stagneert. We beogen een beweging te
realiseren van curatieve naar meer preventieve ondersteuning.
nummers kernwaarden_rood-06Doel is om intersectoraal te werken aan de breedte- en diepteondersteuning. De extra ondersteuning is een integraal onderdeel van het totale zorg- en ondersteuningssysteem rond de school en het gezin. Intersectoraal werken bevordert een goede begeleiding van kwetsbare kinderen in de overgang tussen onderwijssectoren.
nummers kernwaarden_rood-07Het doel van kwaliteitszorg is te kunnen sturen op de kwaliteit van de opbrengsten die swv ROOS vo zich ten doel stelt. Het swv wil transparant, planmatig en resultaatgericht werken.
documenten

De wijze waarop swv ROOS vo de komende jaren vorm geeft aan passend onderwijs, heeft zij vastgelegd in het ondersteuningsplan.

Ondersteuningsplan 2021-2025 swv ROOS vo