Kindkans
15
MRT
2021

Raad van toezicht per 15 december 2020

Posted By :
Comments : 0

In 2020 is de wijziging van de governance voorbereid en ook daadwerkelijk doorgevoerd. Tot 15 december 2020 werd gewerkt met een bestuur-directie model, waarbij de directeur was gemandateerd met de uitvoerende bestuurlijke taken en de 7 bestuursleden het intern toezicht houdend orgaan vormden. Het intern toezichtkader gaf richting aan deze invulling.

Vanaf 15 december 2020 gelden de nieuwe statuten, waarbij een organieke scheiding is aangebracht tussen bestuur en toezicht. Het raad van toezicht model is ingevoerd. De stichting wordt bestuurd door de directeur-bestuurder. Het toezicht wordt uitgeoefend door de raad van toezicht, met 8 leden. Ieder schoolbestuur is vertegenwoordigd in de rvt en deze wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter. De voorzitter heeft stemrecht in de raad en bij stakende stemmen is zijn stem doorslaggevend. Met deze wijzigingen is invulling gegeven aan de wens om bestuur en toezicht beter te scheiden en om het toezicht meer onafhankelijk te maken.